سفرنامه های علی دلشاد

بیدار شدن تنها در یک شهر غریب، یکی از لذت بخش ترین تجربه های دنیاست”فریا استارک“